Regulamin serwisu

Regulamin Portalu :

 1. Regulamin serwisu określa zasady korzystania ze strony internetowej szperamy.pl i jej subdomen, których właścicielem jest Ehmedia Sp zo.o. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz posiadanie odpowiednich urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zasobów Internetu (zalecana przeglądarka Google Chrome w wersji 23 lub nowszej).
 2. Podstawowe definicje :
  a). Regulamin – jest to dokument umieszczony na niniejszej stronie internetowej. Dostępny do pobrania i wydrukowania pod adresem www.szperamy.pl/regulamin.pdf
  b). Administrator / Właściciel – jest nim Ehmedia Sp z.o.o. , ul. Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec KRS 000346725 Regon 021170384 NIP 8942990981 Kapitał zakładowy 10 000 zł
  c). Użytkownicy – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, korzystająca z serwisu w jakikolwiek sposób.
  e). Login / Nik – prywatna nazwa, wybrana przez użytkownika.
  f). Serwis / Portal – strony o adresie internetowym szperamy.pl (oraz jej subdomeny). Przedmiotem działalności serwisu jest publikacja materiałów własnych i pozyskanych od partnerów oraz świadczenie usług hostingowych na potrzeby materiałów przesłanych przez użytkowników.
  g). Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, pliki, linki, materiały multimedialne (audio, video) itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  h). Partner – każdy podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie stosownej umowy.
 3. Administrator za pośrednictwem witryny szperamy.pl zapewnia użytkownikom dostęp do treści na niej zawartych w formie elektronicznej. Użytkownik może zarówno przeglądać jak i dodawać materiały w wyznaczonym przez Administratora miejscu i formie. Administrator ma prawo umieszczania treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych lub partnerów. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 4. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
 5. Każdy użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane materiały. Właściciel udostępniając zasoby w ramach świadczonych usług hostingowych nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki oraz za materiały przesłane przez użytkowników. Nie odzwierciedlają one poglądów właściciela i nie były z nim konsultowane.
 6. Zabrania się publikowania, przesyłania, umieszczania następujących materiałów :
 • niezgodnych z prawem
 • materiałów do których użytkownik nie posiada koniecznych licencji, praw lub zgody i zezwolenia właściciela lub osób przez niego wyznaczonych.
 • naruszających normy społeczne i obyczajowe
 • wulgarnych, obelżywych, obraźliwych, naruszających dobre imię innej osoby, instytucji lub firmy
 • zawierających treści pornograficzne
 • zawierających wirusy oraz inne pliki, które mogą uszkodzić komputer.
 • zawierających odnośniki, sumy kontrolne itd., do nielegalnych materiałów (muzyki, filmów, programów, gier i innych)
 • innych powszechnie uznawanych za nieodpowiednie.
 • pliki mp3, exe i inne zawierające programy lub materiały audio wizualne
 • linków do stron, które zawierają wyżej wymienione materiały.
 1. Użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności do materiałów umieszczanych przez niego na stronach Portalu, upoważnia on również administrację do umieszczenia na stronach wszelkich materiałów przez niego dostarczonych nawet po likwidacji konta.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przekazania administracji niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie dodanych przez siebie materiałów zgodnie z treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik oświadcza, że rezygnuje z obowiązku uiszczania wynagrodzenia na jego rzecz z tytułu korzystania z utworu / utworów.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do naprawienia wszelakich szkód wyrządzonych osobom trzecim lub właścicielowi serwisu, ponosząc wszelkie zasądzone kwoty w tym także odsetki, koszty sądowe, procesowe, obsługi prawnej i inne poniesione w wyniku ich działań.
 4. Użytkownicy mogą umieszczać materiały o ile posiadają do nich wszelkie prawa niezbędne do publikacji.
 5. Osoby zainteresowane nabyciem licencji na materiały opublikowane na stronie proszone są o uprzedni kontakt na adres e-mail redaktora naczelnego, opłata licencyjna za artykuł od 200 zł
 6. Właściciel serwisu nie ma możliwości pełnej kontroli użytkownika, w związku z tym nie może poświadczyć jego uczciwości.
 7. Zabrania się umieszczania na serwerach właściciela materiałów, które mogą destabilizować działanie portalu lub działać na jego szkodę.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo wstrzymania publikacji materiałów przesłanych przez użytkownika.
 9. Administracja serwisu przechowuje adresy IP oraz czas dodania poszczególnych materiałów. Dane te mogą być przekazane odpowiednim, uprawionym służbom w przypadku ich wyraźnej prośby. Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane innym podmiotom nieuprawnionym.
 10. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie na adres korespondencyjny administratora : Ehmedia Sp zo.o., ul. Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec. Będą one rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia, zastrzegamy sobie jednak możliwość pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli będzie ona wynikać z nieznajomości postanowień regulaminu lub przepisów prawa.
 11. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin będzie opublikowany na niniejszej stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem. Informacje o zmianie zostanie opublikowana na stronie www.szperamy.pl
 13. Jeżeli sąd orzeknie o nieważności danego postanowienia Regulaminu, postanowienie to zostanie usunięte z Regulaminu w sposób nienaruszający integralności pozostałych postanowień. Pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc prawną.
 14. Mając na uwadze nieodpłatny charakter nie możemy zagwarantować, że działalność firmy będzie prowadzona w sposób ciągły, tym-samym zastrzegamy możliwość zaprzestania działalności. Przed zaprzestaniem działalności powiadomimy użytkowników o tym z 30 dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany funkcjonalności serwisu (jej rozszerzenia lub ograniczenia).
 15. Dołożymy wszelkich starań aby materiały umieszczone na stronach portalu były bezpieczne a serwis funkcjonował prawidłowo. Jeżeli jakiekolwiek przesłane przez użytkownika materiały są dla niego istotne, powinny on sam zabezpieczyć ich kopie na wybranym nośniku niezależnym od stron portalu.

Niniejszy regulamin datowany jest na 7 maja 2021 godzina 13:27

Szperamy.pl
Logo
Rejestracja Nowego Użytkownika
Resetuj Hasło
Compare items
 • Total (0)
Compare
0